مهر ۱۰, ۱۳۹۳
راک تهران در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران – مهر ۹۳

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ۳ (چهاردهم تا هفدهم مهر ۹۳)