قفل ایمنی بازو از خروج عمودی بازو در اثر جدا شدن احتمالی شاخک اتصال (کلیپ) از ستونها جلوگیری می  نماید.

21 views