سیستم قفسه بندی درایوین راک جهت انبارش مواد اولیه یا محصولات طراحی شده است.
در این سیستم نسبت به سیستم های دیگر، از فضای موجود و ارتفاع انبار بهترین بهره را میتوان برد.
زیرا راهروی تردد و وسایل نقلیه بین قفسه ها حذف و پالت, داخل راهروها بارگذاری انجام می گردد.
این قفسه بندی از واحدهای راک تشکیل شده که داخل راهروها و بر روی ریل ها بارگذاری انجام می شود.
لیفتراک (Fork life truck) همراه با بار ( روی پالت های مخصوص درایوین) وارد راهروها شده و طبقات درایوین راک را بارگذاری می نمایند.
در این سیستم توصیه می گردد در هر راهرو کالاها یا مواد همگن انبار شده تا از جابجایی های زیاد و غیر ضروری پالت ها جلوگیری گردد.
سیستم درایوین به دو روش مدیریت بارگذاری LIFO یا FIFO قابل اجرا می باشد.

76 views