این سیستم از پالت راک های با ارتفاع بلند که توسط راهروهای باریک از هم جدا شده اند ساخته می شود که امکان استفاده از حداکثر ارتفاع در انبار و نیز کاهش فضاهای از دست رفته بوسیله لیفتراک را فراهم می نماید.
در این سیستم برای جابجایی بار ها از حمل کننده هایی مانند Turret truck و Stacker استفاده می گردد.
اطلاعات بیشتر مربوط به Stacker و Turret truck رامی توان از شرکت های فعال در زمینه وسایل حمل کننده دریافت نمود.

127 views