ستون راک از اجزای عمودی وقدرتمند قفسه بندی راک می باشد که تمام وزن بار را تحمل کرده و به زمین متصل می شود.
ستون راک شرکت راک تهران با طراحی منحصر به فرد خود حداکثر بارگذاری را از نظر وزن و حجم ممکن می سازد.

25 views