این قطعه فلزی به منظور جلوگیری از قرار گرفتن مستقیم ستون ها و تقسیم بار از ستون راک به زمین و نیز جهت اتصال قاب راک به سطح بوسیله رول بولت استفاده می گردد.

18 views