در دو نوع مورب و افقی تولید و با اتصال آنها به وسیله پیچ و مهره های مخصوص به ستونهای راک، قاب راک تشکیل می گردد.
همچنین موجب افزایش تحمل ستونها در مقابل کمانش آنها و در نهایت افزایش میزان بارگذاری قاب ها می شود.

5 views