ميزان درك وپاسخگویی مسئولین فروش به نيازهاي شما
عالیخوبمتوسطضعیف
پيگيري به موقع مسئولین فروش در اجرای قرارداد
عالیخوبمتوسطضعیف
كيفيت محصولات ارسالی
عالیخوبمتوسطضعیف
ارسال جور و كامل اجزای محصولات
عالیخوبمتوسطضعیف
تحويل به موقع محصولات مطابق قرارداد
عالیخوبمتوسطضعیف
رفتار مناسب تيم نصب با پرسنل شما
عالیخوبمتوسطضعیف
حضور به موقع تيم نصب در محل شما
عالیخوبمتوسطضعیف
دقت كار تيم نصب
عالیخوبمتوسطضعیف
اتمام عمليات نصب طبق زمان بندي قرارداد
عالیخوبمتوسطضعیف
توانايي راک تهران در برآورده سازي انتظارات شما
عالیخوبمتوسطضعیف


118 views