سیستم قفسه بندی بازویی کانتی لور شرکت راک تهران جهت انبار کردن بارهای شاخه ای با طول ها و وزن های مختلف مانند تیرهای فلزی، لوله ها، تخته های چوب، ورق های فلزی، چوبی یا پلاستیکی و … طراحی شده است.
این نوع قفسه از ستونهای فلزی به همراه بازوهای افقی و رابط های متصل کننده ستونها به یکدیگر تشکیل شده که ارتفاع ستون و فاصله بازوها از هم به ابعاد بارگذاری بستگی دارد.
سیستم قفسه بندی کانتی لور شرکت راک تهران در دو نوع یک طرفه و دوطرفه تولید و بصورت دستی یا بوسیله لیفتراک (بسته به وزن و ابعاد بار) قابل بارگذاری می باشد.

سیستم قفسه بندی بازویی کانتی لور شرکت راک تهران جهت انبار کردن بارهای شاخه ای با طول ها و وزن های مختلف مانند تیرهای فلزی، لوله ها، تخته های چوب، ورق های فلزی، چوبی یا پلاستیکی و … طراحی شده است.
این نوع قفسه از ستونهای فلزی به همراه بازوهای افقی و رابط های متصل کننده ستونها به یکدیگر تشکیل شده که ارتفاع ستون و فاصله بازوها از هم به ابعاد بارگذاری بستگی دارد.
سیستم قفسه بندی کانتی لور شرکت راک تهران در دو نوع یک طرفه و دوطرفه تولید و بصورت دستی یا بوسیله لیفتراک (بسته به وزن و ابعاد بار) قابل بارگذاری می باشد.

122 views